Skip to Content

Factores de protección

Os factores de protección son características ou situacións que aumentan as probabilidades de que un suxeito non se inicie e/ou evite no consumo situacións problemáticas, neste caso, tendentes ao consumo de drogas. Neste tipo de conductas tanto a resiliencia como o autocoidado deixan clara a súa implicación. A resiliencia é a capacidade dun individuo ou sistema social de vivir ben e desenrolarse positivamente, a pesares de posibles adversidades, e mesmo saír fortalecidos destas.

Na prevención de drogodependencias destácanse varios ámbitos de acción para consolidar actitudes, conductas ou habilidades tendentes a reducir ou minorar os factores de risco e aumentar os factores de protección en varios sensos:

A nivel individual

 • Capacidade para enfrontarse dun xeito constructivo e creativo aos problemas cotiás.
 • Autonomía e capacidade de crítica, auto-crítica e observación, análise e interpretación constructiva de situacións.
 • Adecuado control emocional en condicións de dificultade ou tensión, mantendo o optimismo e a persistencia ante o fracaso. Manexo saudable e tolerancia ao estres e a frustración.
 • Habilidades e receptividade social: cooperación, estabilidade emocional, autoestima, flexibilidade, habilidades na toma de decisións, resolución de conflictos, menor impulsividade.
 • Relacións enriquecedoras cós pais e demais familiares, responsabilidade na escola, colaboración coas institucións.
 • Destrezas comunicativas constructivas, sentido da responsabilidade, empatía, sentido do humor.
 • Soster metas persoais e un proxecto de vida.
 • Capacidade para recoñecer, aceptar e comunicar os sentimentos.


A nivel familiar

 • Estilo educativo familiar democrático.
 • Presencia de adultos accesibles, responsables e atentos ás necesidades dos rapaces/as.
 • Establecemento de expectativas altas, aínda que realistas e alcanzables apropiadas a cada idade.
 • Víncluos afectivos entre membros da familia.
 • Fortalecemento do autocontrol e competencia social.
 • Apoio no desenvolvemento de actitudes e pensamentos positivos e construtivos entorno á resolución de problemas, formulación de metas, creatividade...
 • Prestar apoio e orientación evitando críticas severas destrutivas; fomentar ambientes de confianza.
 • Actitudes e comportamentos contrarios ao consumo de drogas.


A nivel do grupo de iguais

 • Capacidade crítica e desenvolvemento dun criterio     propio.
 • Toma de decisións persoal.
 • Inclusión en grupos con ausencia de conductas desadaptativas.
 • Participación en actividades e iniciativas de desenvolvemento comunitario.
 • Desenvolvemento adecuado de habilidades sociais e relacionais.
 • Círculo de apoio, confianza e seguridade.


A nivel escolar

 • Comprensión, empatía e apoio grupal cara os membros da clase. Integración na dinámica escolar.
 • Hábitos e normas claras, concretas, respectadas e internalizadas.
 • Participación responsable e activa nas actividades, decisións e tarefas propias do centro escolar.
 • Motivación escolar, puntualidade, asistencia e cumprimento de horarios.
 • Modelos positivos de referencia nos docentes.


A nivel comunitario

 • Comprensión e apoio comunitario cun nivel aceptable de cohesión social.
 • Expectativas positivas da sociedade cara a xuventude evitando a xeneralización de crenzas e expectativas negativas entorno á mesma.
 • Oportunidades e alternativas de desenvolvemento integral dos novos con recursos comunitarios accesibles e adecuados ás necesidades e intereses dos adolescentes


A nivel social

 • Actitudes críticas e constructivas dos medios de comunicación.
 • Diminución da accesibilidade ás drogas (venta, lugares de consumo...)
 • Actitudes sociais de rexeitamento ao consumo de drogas.
 • Alternativas de ocio saudables
 • Redes de apoio social positivas.
 • Proxecto e sentido de vida.