Skip to Content

Leis que nos afectan

Leyes que nos afectanÉ un vello coñecido de tod@s o eterno debate entre os partidarios da legalización de drogas, os que consideran que as leis deberan ser menos restrictivas en función da substancia concreta, e aqueles que se opoñen radicalmente ante calquera permisividade referida ao consumo de drogas.

Este debate pertence exclusivamente ao ámbito persoal e social, pois o ámbito lexislativo que impera a nivel estatal e autonómico encárganse de establecer con claridade o que, desde un punto de vista xurídico, está permitido e o que non. A Lei Orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, de protección da seguridade cidadá, artigo 25, afirma:

 

 

“Constitúen infraccións graves á seguridade cidadá o consumo en lugares, vías, establecementos ou transportes públicos, así como a posesión ilícita, aínda que non estivese destinada ao tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias psicotrópicas, sempre que non constitúa infracción penal, así como o abandono nos sitios mencionados de útiles ou instrumentos utilizados para o seu consumo”

 

 

LEXISLACIÓN EN MATERIA DE DROGAS

Leyes

 

AUTONÓMICA

 

 

ESTATAL

  • Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal.
  • Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, de protección da seguridade cidadá.
  • Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, subministración, o consumo e a publicidade de productos do tabaco.
  • Real Decreto 1.911/1999, do 17 de decembro, polo que se aproba a Estratexia nacional sobre drogas para o período 2000-2006.
  • Real Decreto 1.079/1993, do 2 de xullo, de remisión das sancións administrativas e seguimento dos tratamentos de deshabituación.